SHANTY BAY GO-KARTS
1436 Hwy 11 SB, Oro-Medonte
at Line 1, ON. L0L 2L0
Tel: (705) 719-9998, Tel: (647) 297-7711